Hvor mange land finnes i verden?

Uruguay, Brasil, Argentina og Paraguay 2008-2009 (458) – Kopi

Hvordan teller man egentlig land? Det finnes ulike svar på dette avhengig av hvem du spør, og det er umulig å få alle til å enes om hva som skal regnes som et land og ikke. At Brasil er et land er det ingen tvil om, men hva med Vatikanstaten, Palestina eller Kosovo? Ville du regnet med Svalbard, Grønland, Bermuda eller Cook-øyene? Abkhasia og Transnistria? Er Wales, Skottland, England og Nord-Irland hver sine land, eller skal man bare telle Storbritannia?

Definisjon på et land

Hvordan definere hva et land er? Nettsiden Globalis, som er et interaktivt verdensatlas som drives av FN-sambandet, gir et svar på dette som jeg synes er lettforståelig og logisk:

Det er uenighet om hva som kan kalles et land, og hva som ikke kan det. I rettslig forstand vil et land vanligvis bestå av et begrenset, fast bebodd område som kontrolleres av en statsmakt. En statsmakt vil si en fast organisasjon som passer på landområdets interesser, både landets innbyggere og til andre land. Statsmakten må ha kontroll over hele landområdet for at vi skal kunne snakke om et uavhengig, selvstendig land. Denne kontrollen må anerkjennes av andre land som rettferdig og riktig. Det er med andre ord først og fremst andre lands anerkjennelse som gjør et land til et land. Begrepene land og stat brukes om hverandre, og betyr i de fleste sammenhenger det samme.

Videre skriver Globalis om hvorfor det  er vanskelig å enes om hva som kan kalles et land:

Uenigheten om hva som kan regnes som land kommer av at det ikke alltid er like enkelt å avgjøre hva en statsmakt er, og hva det vil si å ha full kontroll over et landområde. I tillegg kan ulike land være uenige om hvem som skal ha kontroll over hvilke områder, og menneskene som bor i et område kan være uenige i hvordan statsmakten styrer landet, og om en statsmakt har rett til å kontrollere innbyggerne der.

Nettsiden about education viser til åtte kriterier som alle må oppfylles for at noe kan regnes som et selvstendig land.

  • Has space or territory which has internationally recognized boundaries (boundary disputes are OK).
  • Has people who live there on an ongoing basis.
  • Has economic activity and an organized economy. A country regulates foreign and domestic trade and issues money.
  • Has the power of social engineering, such as education.
  • Has a transport system for moving goods and people.
  • Has a government which provides public services and police power.
  • Has sovereignty. No other State should have power over the country’s territory.
  • Has external recognition. A country has been «voted into the club» by other countries.
Kirgisistan - Pristan
På museum i Pristan, Kirgisistan.

FNs medlemsland

FN har 193 medlemsland. I tillegg er Palestina og Vatikanstaten i en særstilling som stater med observatørstatus.

Det er ikke FN som organisasjon som tar stilling til hva som regnes som et land. En søknad om å bli medlem i FN må først behandles av FNs sikkerhetsråd, hvor ni av femten medlemmer må godkjenne søknaden. Fem land (USA, Kina, Russland, Frankrike og Storbritannia) er faste medlemmer i sikkerhetsrådet, mens de siste ti landene byttes ut etter to år. Alle de fem faste medlemmene kan stanse søknaden alene. De har en vetorett, altså. Hvis landet godkjennes av sikkerhetsrådet, legges søknaden fram for Generalforsamlingen, hvor minst to tredjedeler av medlemslandene må godkjenne landet.

Sånn sett kan man altså si at det er FNs medlemsland som bestemmer om et område skal anerkjennes som land eller ikke.

Det må vel tilføyes at politikk og forbindelser på tvers av landegrenser spiller en rolle i dette bildet på ulike måter. Slike forhold påvirker i høyeste grad hvilke land som sier ja eller nei til å anerkjenne områder som land.

IMG_8926 – Kopi
Utenfor FNs kontor i Genève, Sveits.

Men hvor komplisert kan det være, da?

Alle er vel enige om at Italia, Kenya, Bolivia og Mongolia er land. Heldigvis er disse landene i godt selskap med mange andre land som det ikke hersker noen uenigheter rundt.  Disse er enkle å forholde seg til, og det er en selvfølge at de skal telles med.

Det finnes imidlertid mye å diskutere når man begynner å kikke nærmere på områder rundt omkring i verden.

Det er ganske bred enighet om at alle de 193 medlemslandene i FN skal regnes som land. Noen FN-land blir imidlertid ikke anerkjent av enkelte andre FN-land. Tyrkia anerkjenner for eksempel ikke Kypros. Sør-Korea og Nord-Korea nekter å anerkjenne hverandre. Men det er jo likevel allment akseptert i mesteparten av verden at alle disse tre faktisk er land.

Vatikanstaten er ikke FN-medlem til tross for at alle anerkjenner landet. Årsaken er rett og slett at de ikke ønsker å være fullverdig FN-land. Det ville dermed blitt rart å ikke telle Vatikanstaten som land.

Noen områder er anerkjent som eget land av kun noen veldig få FN-land. Et eksempel er Abkhasia, som FN definerer som en del av Georgia, men som anerkjennes som eget land av Russland, Nicaragua, Venezuela, Nauru, Tuvalu og Vanuatu.

Andre områder er derimot anerkjent som land av en stor del av FN-landene. Dette gjelder Vest-Sahara, Taiwan og Kosovo. Per 2016 hadde 84 FN-land anerkjent Vest-Sahara som eget land. Norge er for eksempel tydelig på at dette er et land som er ulovlig okkupert av Marokko. Taiwan er i en komplisert konflikt med Kina, og jeg har ikke klart å finne noe svar på hvor mange som faktisk anerkjenner Taiwan som eget land. Selv om offisiell anerkjennelse mangler, er det visstnok mange nok som anerkjenner landstatusen til at Taiwan ofte regnes som et land. Kosovo erklærte seg selvstendig fra Serbia i 2008. Serbia anser fremdeles Kosovo som en serbisk provins. Per 1. desember 2016 hadde 110 av de 193 FN-landene anerkjent selvstendigheten. Russland kommer imidlertid til å legge ned veto dersom Kosovo søker om medlemskap i FN. Som tidligere forklart har de rett til dette, og det vil i så fall bety at Kosovo ikke får bli medlem selv hvis alle de andre 192 landene skulle mene at de burde inkluderes i FN.

Palestina er et kapittel for seg som er umulig å sammenfatte på et par setninger. Jeg nøyer meg med å konstatere at bred anerkjennelse og observatørstatus i FN gjør at mange anser det naturlig å inkludere Palestina på listen over verdens land.

Palestina (281) – Kopi
På palestinsk side av muren med utsikt til israelsk side.

Noen områder har en viss grad av selvstyre, som Grønland, Færøyene og Åland, men det er ikke til å komme fra at de to førstnevnte faktisk styres av Danmark og sistnevnte av Finland. Kanskje kommer uavhengigheten for enkelte av disse områdene en gang i framtiden – les for eksempel om Grønland på bloggen til Gunnar Garfors – men enn så lenge er de altså ikke selvstendige land.

Men hva med England, Skottland, Wales og Nord-Irland, da? Man hører jo ofte at de omtales som egne land, så det er vel innafor å telle disse som fire land? Vel, til tross for at en del ting styres internt i hvert enkelt av disse områdene, er det ingen tvil om at det er The Parliament of the United Kingdom som til syvende og siste har makten over alle fire. Ingen av dem oppfyller alle de åtte kriteriene på den tidligere nevnte listen, og de er heller ikke medlem av FN hver for seg. Det er Storbritannia som er FN-medlem.

Belfast i Nord-Irland - som faktisk aldri har vært et land, slik som England, Skottland og Wales kan sies å ha vært, men bare en provins.
Belfast i Nord-Irland – som faktisk aldri har vært et land, slik som England, Skottland og Wales kan sies å ha vært, men bare en provins.

Noen områder – eller grupper av mennesker i et område – kjemper for selvstendighet, slik vi ser i blant annet Tsjetsjenia og Kurdistan. At noen ønsker selvstendighet for et område, betyr derimot ikke at området er å regne som et selvstendig land. Men noen områder oppnår selvstendighet til slutt og blir også anerkjent som selvstendige land. Nyere eksempler på dette er Sør-Sudan og Øst-Timor.

Av og til ser jeg det argumenteres med at et område er så ulikt resten av landet at det derfor burde kunne regnes som eget land. For eksempel er Svalbard ulikt fastlands-Norge, og Galápagosøyene ligner ikke mye på resten av Ecuador. Likevel er verken Svalbard eller Galápagosøyene egne land. Det er innmari stor forskjell på Alaska og Florida også, men begge statene er like fullt en del av USA, og det er vel få som argumenterer for noe annet. Jeg synes ikke argumentet om ulikhet er noe godt kriterium for å telle noe som eget land. For hvorfor skal i så fall noen områder som skiller seg ut regnes som eget land, og ikke andre? Hvor skal man sette grensene? Hvor ulikt må et område være, og ulikt på hvilken måte?

Ecuador og USA juni 2010 (1074) – Kopi
Florida, USA.

Så hva blir fasiten min?

Det er ingen tvil om at svaret på hvor mange land som finnes vil variere avhengig av hvem som får spørsmålet. Dermed er det i grunnen opp til hver enkelt å velge hvilken definisjon man synes blir riktig.

Gunnar Garfors, som omtaler seg selv som den yngste hobbyreisende som har besøkt alle verdens land, fastslår at det finnes 198 land i verden. I sin bok «198 – mi reise til alle verdas land» skriver han følgende:

Kvifor tel eg 198 land? Det er mange måtar å telje landa i verda på. FIFA har til dømes 209 medlemmar. Fotball-organisasjonen tel ikkje Storbritannia som eitt, men som fire (Nord-Irland, Skottland, England og Wales). Og Vatikanstaten er ikkje medlem, medan Amerikansk Samoa, Tahiti og Færøyane er det. Framleis innan sportsverda ser vi at IOC har 204 medlemsland. FN på si side har 193 medlemsland og 2 observatørland. Eg har valt å nytte FN som utgangspunkt. Eg tel alle 193 FN-medlemmane. Eg tel òg dei 2 FN-observatørstatane. Det vil seie Vatikanstaten og Palestina. Ytterlegare 3 land er anerkjende av ei rekkje av dei 195 nemnde ovanfor. Eg tel derfor også Kosovo, Vest-Sahara og Taiwan. Det gjev totalt 198 land.

Jeg sier meg enig i hans konklusjon når det gjelder antall land som bør regnes med. Dette er en logisk og lett forklarlig måte å telle land på, og ut fra den altfor lange tiden jeg har brukt på å google meg fram til kloke tanker om dette, ser det ut til at det er en ganske vanlig definisjon sett med norske øyne.

For ganske lenge siden leste jeg en super artikkel som tok for seg det kompliserte i å utvide listen på 198 land. Det dreide seg om det umulige i å forsvare logisk at man inkluderte ett område og ikke et annet, og at listen til slutt ville bli uendelig lang fordi det ene området ville dratt med seg det andre – langt utover det man i utgangspunktet ville tenke var logisk. Det ergrer meg skikkelig at jeg ikke husker hvem som skrev det og at jeg ikke har klart å søke det fram, for jeg husker selvfølgelig ikke alle argumentene, annet enn at det virkelig ga mening, og jeg skulle så gjerne linket til det.

IMG_6314 - Kopi
Flagget til Kirgisistan.

Mer informasjon?

Denne filmen forklarer litt av kompleksiteten på en god måte og utdyper enkelte av forholdene jeg har vært inne på. Jeg syntes i hvert fall den var interessant.

 

Liste over land

Europa (47 land inkl. Russland og Tyrkia)

Albania
Andorra
Belgia
Bosnia-Hercegovina
Bulgaria
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Hellas
Hviterussland
Irland
Island
Italia
Kosovo
Kroatia
Kypros
Latvia
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Makedonia
Malta
Moldova
Monaco
Montenegro
Nederland
Norge
Polen
Portugal
Romania
Russland
San Marino
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spania
Storbritannia
Sveits
Sverige
Tsjekkia
Tyrkia
Tyskland
Ukraina
Ungarn
Vatikanstaten
Østerrike

Nord-Amerika, inkl. Mellom-Amerika og Karibien (23 land)

Antigua og Barbuda
Bahamas
Barbados
Belize
Canada
Costa Rica
Cuba
Den dominikanske republikk
Dominica
El Salvador
Grenada
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Saint Kitts og Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent og Grenadinene
Trinidad og Tobago
USA

Sør-Amerika (12 land)

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay
Venezuela

Afrika (55 land)

Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Den demokratiske republikken Kongo (Kongo-Kinshasa)
Den sentralafrikanske republikk
Djibouti
Egypt
Ekvatorial-Guinea
Elfenbenskysten
Eritrea
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kamerun
Kapp Verde
Kenya
Komorene
Kongo-Brazzaville
Lesotho
Liberia
Libya
Madagaskar
Malawi
Mali
Marokko
Mauritania
Mauritius
Mosambik
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
São Tomé og Príncipe
Senegal
Seychellene
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Sør-Afrika
Sør-Sudan
Tanzania
Togo
Tsjad
Tunisia
Uganda
Vest-Sahara
Zambia
Zimbabwe

Asia (47 land)

Afghanistan
Armenia
Aserbajdsjan
Bahrain
Bangladesh
Bhutan
Brunei
De forente arabiske emirater
Filippinene
Georgia
India
Indonesia
Irak
Iran
Israel
Japan
Jemen
Jordan
Kambodsja
Kasakhstan
Kina
Kirgisistan
Kuwait
Laos
Libanon
Malaysia
Maldivene
Mongolia
Myanmar (Burma)
Nepal
Nord-Korea
Oman
Pakistan
Palestina
Qatar
Saudi-Arabia
Singapore
Sri Lanka
Syria
Sør-Korea
Tadsjikistan
Taiwan
Thailand
Turkmenistan
Usbekistan
Vietnam
Øst-Timor

Oceania (14 land)

Australia
Fiji
Kiribati
Marshalløyene
Mikronesiaføderasjonen
Nauru
New Zealand
Palau
Papua Ny-Guinea
Salomonøyene
Samoa
Tonga
Tuvalu
Vanuatu

Italia- Sardinia (193) - Kopi
Sardinia, Italia.

 

__________________________________________________________________________________________________

Følg bloggen på Facebook, Instagram og Bloglovin’:

Facebook: https://www.facebook.com/glimtavverden/

Instagram: @glimtavverden

www.bloglovin.com

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.